Авторам

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До друку приймаються раніше не опубліковані наукові статті, що мають наукову і практичну цінність, містять глибокий самостійний аналіз сучасних проблем розвитку юридичної науки, законодавства та практики. Обсяг статті, підготовленої одним автором – від 9 до 15 сторінок, у співавторстві (два автори) – від 12 до 20 сторінок (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; поля справа, знизу та вгорі – 15 мм, зліва – 30 мм). Наукові статті мають містити усі обов’язкові елементи в такій послідовності:

1.Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації).

2.Інформація про автора або двох співавторів (прізвище,  ім’я, по-батькові,  посада, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання України, контактний телефон і електронна адреса). Інформація надається українською і англійською мовами. За наявності, унікальний ідентифікатор ORCID.

3. Назва (заголовними літерами).

4. Текст, що супроводжується посиланнями на використані джерела (порядковий номер джерела із зазначенням сторінки в квадратних дужках у порядку згадування) і містить:

- постановку проблеми та її зв’язок із наукою чи практикою;- аналіз останніх досліджень, у яких започатковано її розв’язання;

- виділення невирішених раніше частин проблеми;

-формулювання цілей статті;

- виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;

- висновки з дослідження і перспективи подальшого наукового пошуку.

Також, автор надає перелік використаних джерел (References) англійською мовою.

5. Перелік використаних джерел (до 20; в порядку появи у тексті посилань; згідно з ДСТУ 8302:2015).

6.Анотації до статті двома мовами (українською та англійською), кожна із яких супроводжується ключовими словами (до десяти), ім’ям та прізвищем автора, темою відповідною мовою. Орієнтовний обсяг анотації українською мовою – 250 - 500 друкованих знаків кожна, англійською мовою – від 1800 друкованих знаків. Для перевірки якості перекладу англомовної анотації, автор надсилає її переклад українською мовою.

 

Для опублікування статті на адресу відповідального секретаря редакційної колегії направляються такі матеріали:

·                   електронний примірник статті у форматі *doc

·                    файл з фотографією автора (співавторів) у форматі *jpg або *tif (не менше 600 dpi);

·                    витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендування статті до друку (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів та осіб, які виходять на захист дисертаційного дослідження), а також рецензію наукового керівника. Документи надаються засвідчені у встановленому порядку.

 

Стаття, яка не відповідає вищезазначеним вимогам,

до друку НЕ приймається.

У статтях можуть бути висловлені погляди їхніх авторів, які не збігаються з поглядами членів редакційної колегії. Автор несе персональну відповідальність за додержання ним при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей (у тому числі імен і найменувань згаданих у статті фізичних та юридичних осіб), цитат і посилань на літературні джерела та норми актів законодавства, перекладів анотацій та ключових слів до статті.

Засади рецензування

Усі статті, що надходять до редакції журналу «Слово Національної школи суддів України» проходять закрите рецензування. Деперсоналізована редакцією журналу стаття передається на рецензування рецензенту.

Після оцінювання наукової статті рецензент надає висновок:

  • рекомендовано статтю до опублікування;
  • рекомендовано статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень;
  • не рекомендовано статтю до опублікування.

        Рецензент направляє в редакцію рецензію підписану звичайним або цифровим електронним підписом.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:

  • заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
  • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
  • гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

Редакційна колегія залишає за собою право рецензування, редагування, скорочення та відхилення статей. У разі відмови у публікації  статті, редакція не вступає в дискусію з авторами наукових статей.

Конфіденційність

 

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Із прикладом оформлення наукової статті автори можуть ознайомитися на сайті журналу «Слово Національної школи суддів України» в рубриці «Архів номерів».

З електронними версіями номерів фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» можна ознайомитись на офіційному сайті видання: slovo.nsj.gov.ua

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 120 А

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (044) 597-09-28 – відповідальний секретар редакційної колегії, начальник відділу Національної школи суддів України,

к. ю. н. Оксана Шамрай