ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Євген БАРАШ,

начальник Інституту кримінально-виконавчої служби, генерал-майор внутрішньої служби, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

 

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА 

 

В умовах дотримання плану євроінтеграції та розвитку правової системи і громадянського суспільства в нашій державі виникла потреба в запровадженні дієвого механізму перевиховання засуджених осіб і встановлення державного нагляду за їх поведінкою, без застосування до них покарань, пов’язаних з позбавленням волі. Це вимагає докорінної зміни системи виконання альтернативних покарань, у тому числі й у напрямі взаємодії державної установи «Центр пробації» з судовою гілкою влади, та розвитку нових форм співпраці. Зокрема, представника персоналу органу пробації віднесено до учасників судового провадження та запроваджено інститут досудової доповіді, що полягає у підготовці письмової інформації для суду, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом об’єктивного рішення про міру його відповідальності, та сприятиме призначенню справедливого покарання. Проте й досі виникають проблемні питання, пов’язані з підготовкою досудової доповіді, що спонукає науковців та законодавця до його подальшого дослідження та вдосконалення.

Ключові слова: досудова доповідь, пробація, інструмент оцінки особистості, покарання не пов’язані з позбавленням волі.

 

References

CM / Rec Recommendation (2010) 1 of the Committee of Ministers to the Member States on Council of Europe Rules on Probation: adopted by the Committee of Ministers on 20.01.2010 at the 105th meeting of the Ministers' Deputies. Council of Europe: jaiw / cfqn /. URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2010)1%20Ukrainian.pdf (lfnf pdthytyyz 10/25/2018). [engl.]

On Probation: Law of Ukraine dated 05.02.2015 No160-VIII / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45301 (accessed 10/25/2018).[ukr.]

On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Execution of Criminal Punishments and Exercising the Rights of Convicts: Law of Ukraine of 07.09.2016 No1492-VIII / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-19 (accessed 10/25/2018). [ukr.]

Strategy for Reform of Judiciary, Judiciary and Related Legal Institutions for 2015-2020: Approved by the Decree of the President of Ukraine of May 20, 2015 No 276. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (date of appeal) 10/25/2018). [ukr.]

National Human Rights Strategy: Approved by Presidential Decree No 276. of 20.05.2015 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (accessed 25.10.2018). [ukr.]

On Approval of the Procedure for Preparation of the Pre-trial Report: Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 27.01.2017 No. 200/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17 (accessed 10/25/2018). [ukr.]

Witfield D. Introduction to probation: a monograph. K .: Attica, 2004. 236 p. [engl.]

Celms G. English Lessons: Probation. New news. 2005. No. 195. P. 5–19.[engl.]

Law on the State Probation Service of Latvia. Questions of juvenile justice. 2009. No 1 (21).[engl.]

Review of legislation of the Scandinavian and Baltic countries on probation (criminal supervision). Human Rights Series. St. Petersburg: Civilian Control, 2005. 220 p.[russ.]

On Probation: Law of the Republic of Moldova of February 14, 2008. Monitor Oficial. 2008. No 103–105. Art. 389.[russ.]

Criminal Procedure Code of Ukraine dated 05.08.2018 No 2509-VIII / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed 10/25/2018). [ukr.]