ЗАСТОСОВНІСТЬ СТАТТІ 8 ЄКПЛ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Ростислав МОСКАЛЬ,

суддя Львівського окружного адміністративного суду, викладач Національної школи суддів України 

 

ЗАСТОСОВНІСТЬ СТАТТІ 8 ЄКПЛ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

У статті на основі аналізу практики ЄСПЛ окреслюються питання, які притаманні справам, пов’язаним з негативним впливом довкілля (т. зв. «екологічним справам»), та які викликають науковий інтерес та практичну значущість; зазначаються сфери особистої автономії особи, які захищаються статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо яких цей вплив має найістотніший прояв; розглядається сфера дії статті 8 Конвенції щодо справ, які стосуються негативного впливу екологічних чинників на права особи; аналізуються критерії, які використовує Суд, розглядаючи скарги заявників, зокрема, якими принципами він керується та які докази враховує, оцінюючи конкретні обставини справи та роблячи висновок про застосовність/незастосовність статті 8 Конвенції; а також наводяться приклади розмежування сфери дії статті 8 та інших статей Конвенції, зокрема, статей 2, 3, 10 Конвенції та статті 1 Першого протоколу.

Ключові слова: сфера дії статті (положення) Конвенції, застосовність, прийнятність заяви, практика Суду, втручання, позитивні зобов’язання, екологічні чинники, негативний вплив довкілля, приватне життя, житло.

 

References

On the Enforcement of Judgments and the Practice of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine of February 23, 2006 No. 3477-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2006. № 30. Art. 260) as amended. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 .[ukr.]

On the protection of the environment: Law of Ukraine of June 25, 1991 No. 1264-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 41, 1991. 546) as amended. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 .[ukr.]

A practical guide to admissibility. Conseil de l'Europe / Cour européenne des droits de l'homme, 2014 (Council of Europe / European Court of Human Rights). 2014. 128 p. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf.[engl.]

ECtHR judgment in Hardy and Maile v. The United Kingdom of 14 February 2012, application no. 31965/07. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109072. [engl.]

ECtHR judgment in Di Sarno and Others v. Italy of 10 January 2012, application no. 30765/08. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108480. [engl.]

ECtHR judgment in the case of López Ostra v. Spain of 9 December 1994, application no. 16798/90. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57905. [engl.]

ECtHR judgment in Tatar v. Romania, 27 January 2009, application No. 67021/01. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90981. [engl.]

ECtHR judgment in the case of Brânduşe v. Romania of 7 April 2009, application no. 6586/03. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92131. [engl.]

ECtHR judgment in Hatton and Others v. The United Kingdom (GC) of 8 July 2003, application no. 36022/97. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188 [engl.]

ECtHR judgment in Deés v. Hungary, 9 November 2010, application no. 2345/06. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101647. [engl.]

ECtHR judgment in Mileva and Others v. Bulgaria, 25 November 2010, Application Nos. 43449/02 and 21475/04. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101815. [engl.]

ECtHR judgment in Dubetska and Others v. Ukraine of 10 December 2011, application no. 30499/03. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689.[ukr.]

ECtHR judgment in Fadeyeva v. Russia, 9 June 2005, Application No. 55723/00. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69315. [engl.]

ECtHR judgment in Kyrtatos v. Greece, 22 May 2003, Application No. 41666/98. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61099. [engl.]

ECtHR judgment in Grimkovskaya v. Ukraine of 21 July 2011, application no. 38182/03. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_729. [engl.]

ECtHR judgment in Dzemyuk v. Ukraine of 4 September 2014, application no. 42488/02. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51. [ukr.]

ECtHR Decision on admissibility (dec.) Of application No. 37664/04 of Lars and Astrid Fägerskiöld against Sweden of 26 February 2008. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85411. [engl.]

ECtHR judgment in Öneryıldız v. Turkey [GC] of 30 November 2004, application no. 48939/99. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67614. [engl.]

ECHR judgment in Roche v. The United Kingdom [GC] of, application no. 32555/96. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70662. [engl.]

ECHR judgment in Guerra and Others v. Italy [GC] of 19 February 1998, application No. 116/1996/735/932. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58135 and https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168044e84d. [engl.]

ECtHR judgment in Leander v. Sweden, 26 March 1987, Series A no. 116, application no. 9248/81. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519 and https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168044e84d [engl.]

ECtHR judgment in Fredin v. Sweden, February 18, 1991, Series A, No. 192, Application No. 12033/86. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57651. [engl.]

ECtHR judgment in Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland, 29 November 1991, Series A, No. 222, Application No. 12742/87. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57711.  [engl.]