ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СПОРАХ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Володимир ДОНЕЦЬ,

суддя Окружного адміністративного суду міста Києва

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СПОРАХ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

Стаття присвячена практиці Суду, де розглядались питання порушення трудових прав заявників та застосовувались положення Конвенції до таких правовідносин. На конкретних прикладах продемонстровано вирішення Судом питання застосовності окремих положень Конвенції до спірних відносин, з’ясування наявності втручання у те чи інше право особи та вирішення питання про виправданість такого втручання, внаслідок чого встановлюється наявність чи відсутність порушення. Наведені у статті справи Суду демонструють як права, гарантовані Конвенцією, що на перший погляд не стосуються трудових прав, можуть бути застосовані до таких відносин та використані адміністративними судами під час вирішення спору щодо відносин публічної служби.

Ключові слова: застосовність Конвенції, втручання, порушення, рішення Суду, розсуд держави, право на повагу до приватного життя, свобода совісті, свобода вираження поглядів, майно, право мирно володіти майном.

 

 

References

Code of Administrative Procedure of Ukraine of 06 July 2005, ed. from 04/11/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. [ukr.]

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 04 November 1950, ratified by Law No 475/97-BP of 17 July 1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. [ukr.]

Constitution of Ukraine of June 28, 1996, ed. from 09/30/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

Judgment in Vilho Eskelinen and Others v. Finland, Grand Chamber, 19 April 2007, Application No. 63235/00. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117762. [engl.]

Judgment in Pellegrin v. France, Grand Chamber, 08 December 1999, No. 28541/95. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117762. [engl.]

Judgment in Denisov v. Ukraine, Grand Chamber, 25 September 2018, application no. 76639/11. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189074. [engl.]

Judgment in Baka v. Hungary, Grand Chamber, 23 June 2016, Application No. 20261/12. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170163. [engl.]

Judgment in Oleksandr Volkov v. Ukraine of 09 January 2013, Application No. 21722/11. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126884. [engl.]

Judgment in Kulykov and Others v. Ukraine of 19 January 2017, Application No. 5114/09 and 17 others. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181470. [engl.]

A practical guide to admissibility. Conseil de l'Europe / Cour européenne des droits de l'homme, 2014 (Council of Europe / European Court of Human Rights). 2014. 128 p. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf. [engl.]

Fulei T. Interference with the rights guaranteed by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: The Ukrainian Dimension. Word of the National School of Judges of Ukraine. 2018. No. 3 (24). Pp. 42–43. URL: http://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/slovo-3-2018.pdf. [ukr.]

Judgment in the case of Radu v. The Republic of Moldova of 15 April 2014, application no. 50073/07. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147413. [engl.]

Judgment in Case Eweida and Others v. The United Kingdom of 15 January 2013, Application Nos. 48420/10, 59942/10, 51671/10 and 36516/10. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126876. [engl.]

Judgment in the case of Guja v. Moldova, Grand Chamber, 12.02.2008, application No 14277/04. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117575. [engl.]

Judgment in the Case of Veniamin Tymoshenko and Others v. Ukraine of 02 October 2014, application No. 48408/12. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172047. [engl.]