ЦІНА ПОЗОВУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Алла ЛЕСЬКО,

суддя Верховного Суду

 

 

ЦІНА ПОЗОВУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

 

 

Стаття присвячена дослідженню законодавчих положень щодо визначення ціни позову при вирішенні судом касаційної інстанції питання про відкриття касаційного провадження у справі. Визначення ціни позову розглядається в аспекті реалізації права особи на касаційне оскарження судового рішення з урахуванням норм цивільного процесуального законодавства України та практики ЄСПЛ. Сформульовано пропозиції практичного змісту, а також зазначено про необхідність удосконалення законодавства, яке визначає повноваження Верховного Суду в частині підстав відкриття касаційного провадження.

Ключові слова: ціна позову, вартість предмета позову, тягар доведення, касація.

 

References

Zivilprozessordnung. Ausfertigungsdatum: 12.09.1950 (Januar 2019) URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__511.html. [deu.]

Tayisa Denisovna Azyukovska v. Ukraine (Application no. 26293/18) URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Azyukovska%22],%22itemid%22:[%22001-187765%22]}.[ukr]

Code de procédure civile. Version consolidée au 29 janvier 2019. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACD0602F5FA4BEE0C160720E7A4A4830.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190210.[fr.]

ECtHR decision  (Zubac v. Croatia) від 5 квітня 2018 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion.[engl.]