НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ

УДК 343.13

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)-3

 

Світлана ШАРЕНКО,

голова Київського районного суду м. Харкова,

кандидат юридичних наук, доцент,

заслужений юрист України

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ

Розглянуто питання правової регламентації процесуального статусу слідчого судді. Досліджено  стандарти, сформульовані у відповідних міжнародно-правових актах, практиці ЄСПЛ, позиціях, висловлених європейськими експертами, та стосуються діяльності слідчого судді. Вони   класифіковані  на три групи: а) стандарти, які визначають у цілому вимоги до місця і ролі суду в здійсненні кримінального судочинства, а відтак поширються на усі судові функції, включаючи й функцію судового контролю; б) стандарти, які визначають вимоги до організації і здійснення саме судово-контрольної функції на стадії досудового розслідування; в) стандарти, які визначають вимоги щодо дотримання прав та свобод людини, а відтак є орієнтирами для суб’єктів здійснення судово-контрольних повноважень.

Досліджено стандарти захисту конституційних прав судом, стандарт чіткого розмежування ролі слідчого, прокурора та слідчого судді з метою забезпечення реальної змагальності на стадії досудового розслідування;  стандарт істотності можливих правообмежень; стандарт невідкладності судового контролю; стандарт заборони участі слідчого судді у розгляді провадження по суті.  

Ключові слова: слідчий суддя, стандарти діяльності слідчого судді, судово-контрольні повноваження, судовий контроль.

References
Stepanov AB The ratio of prosecutorial supervision, departmental and judicial control during pre-trial investigation: diss. … Cand. lawyer. Sciences: 12.00.09. Kharkiv, 2018. 235 p. [Ukr.].
Universal Declaration of Human Rights. Adopted and proclaimed by UN General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 [Ukr.].
The European Convention on Human Rights. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf [Engl.].
Fourth Central Asian Criminal Justice Expert Forum (29–31 October 2012, Almaty, Kazakhstan). Final report. URL: https://www.osce.org/odihr/99507?download=true[Engl.].
Fifth Central Asian Criminal Justice Expert Forum (November 24-25, 2014, Bishkek, Kyrgyzstan). Final report. URL: https://www.osce.org/odihr/147616?download=true[Engl.].
European and international standards in the field of justice. Kiev, 2015. 708 p. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf[Engl.].
On amendments to the Commercial Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judiciary of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine of October 3, 2017 No. 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19[Engl.].
The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004[Ukr.].
International Covenant on Civil and Political Rights. Ratified by the Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR No. 2148-VIII (2148-08) of October 19, 1973. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043[Ukr.].
Leiba OA Defects of the criminal procedural legislation and means of overcoming them: diss. … Cand. lawyer. Sciences: 12.00.09. Kharkiv, 2018. 244 p. [Ukr.].
Code of Criminal Procedure of the Kyrgyz Republic of February 2, 2017. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/en-US/111530[Engl.].
The Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan of 4 July 2014. URL: https://zakon.uchet.kz/eng/docs/K1400000231[Engl.].
Code of Criminal Procedure of the Republic of Latvia of 21 April 2005. URL: http://www.prav.lv/likumi/29_upz.html[Engl.].
Kovalev N. Analysis of certain provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, concerning judicial control at the stage of pre-trial proceedings. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37274757. [Engl.].
Skripina Yu. V. Investigating judge in the system of criminal proceedings (comparative legal study): diss. ... Cand. lawyer. Sciences. Kharkiv, 2008. 219 p.
Lutsik V. V., Savchenko V. A., Samarin V. I., etc. The modern criminal process of European countries: a monograph / in a row. VV Lutsik and VI Samarin. Kharkiv: Right, 2018. 792 p. [Ukr.].
Konovalov SG Elements of the German model of pre-trial production in the criminal process of post-Soviet states: diss. … Cand. lawyer. SciencesMoscow, 2018. 220 p.
VP Korzh, Criminal Procedure Law of Ukraine: Innovations, Collisions, and Problems of Implementation. Bulletin of the Nizhny Novgorod Law Academy. 2015. № 5. P. 53.
Sixth Central Asian Criminal Justice Expert Forum (16–18 November 2016, Tashkent, Uzbekistan). Report. URL: https://www.osce.org/odihr/332686?download=true.