ДОПИТ ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 10 РОКІВ, ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ

УДК 347.634/.637

DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)-11

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Василь ДАЦЕНКО,

суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області,

тренер Національної школи суддів України,

кандидат юридичних наук

 

ДОПИТ ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 10 РОКІВ, ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ

СПРАВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З МЕТОЮ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ

 

У статті аналізується співвідношення цивільного і податкового законодавства на прикладі спадкового правонаступництва в податкових правовідносинах. Досліджується судова практика вирішення спорів про стягнення податкового боргу у випадках настання смерті відповідача, процесуальні дії суду. У статті досліджено питання застосування норм цивільного законодавства до відносин, які виникли до набрання ними чинності.

Аналізуються питання формування судової практики та впливу Верховного Суду на застосування судами законодавства про спадкування.

Ключові слова: спадкування, спадкоємці, податкові відносини, спадкове право.

 

References

The Family Code of Ukraine on September 10 2002, No. 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 [Ukr.].

Resolution of the Court of Civil Court at the warehouse of the Supreme Court dated 25 October 2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71826278 [Ukr.].

 Of the Chamber of the Supreme Court of the Supreme Court on July 17, 2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77361954 [Ukr.].

On the ratification of the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989: Resolution No. 789-XII of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR of 27 February 1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12. [Ukr.].

General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, (art. 3, para 1). URL: https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html [Engl.].

On the Ratification of the European Convention on the Exercise of the Rights of the Child of 25 January 1996: Law of Ukraine of 03 August 2006 No. 69-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69-16  [Ukr.].

On the Protection of Childhood: Law of Ukraine of April 26, 2001 No. 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19  [Ukr.].

ECtHR judgment of 8 July 2003 in Sahin and Sommerfeld v. Germany.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_096 [Engl.].

Summarization of the Supreme Court of Ukraine of December 11, 2008 “The practice of court reviewing cases related to deprivation of parental rights, restoration of parental rights, adoption, custody and custody of children”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0020700-08 [Ukr.].

Generalization of the Court of Appeal of Kyiv of 01 January 2009 “Practice of consideration of civil cases concerning adoption of children, deprivation of parental rights, custody and custody of children by the courts. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003705-09  [Ukr.].

Judgment of the Civil Court of Cassation within the Supreme Court of 18 December 2018. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/78978469 [Ukr.].

I ssues of activities of guardianship and custody bodies related to the protection of the rights of the child: Cabinet of Ministers of Ukraine of September 24, 2008 № 866.  URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF [Ukr.].

Pro organi I sluzhbi u spravah dItey ta spetsIalnI ustanovi dlya dItey: Zakon UkraYini vId 24 sIchnya 1995 roku # 20/95-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80 [Ukr.].

Code of Civil Procedure of Ukraine of March 18, 2004 No. 1618-IV.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print [Ukr.].

Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Husnutdinov v. Russia of 18 December 2018. URL: http://european-court-help.ru/delo-7659812-husnutdinov-i-kh-protiv-rossi/ [Engl.]

The decision of Arbuzinsky district court of the Nikolaev area from January 04, 2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71490041 [Ukr.].

J udgment of the Supreme Court of Ukraine of 12 July 2017. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67775143 [Ukr.].

Judgment of the European Court of Human Rightsin the case of M. S. v. Ukraine ”of July 11, 2017. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/SOO00995?an=2 [Engl.].

Judgment of the Supreme Court of the Supreme Court of 17 October 2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77361954 [Ukr.].