ІМАНЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

УДК 347.454

ORCID: 0000-0002-9562-8735

DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)-9

PDF

 

Валерія РАДЗИВІЛЮК,

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

 

ІМАНЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

         Визначення і комплексне осмислення основних ознак провадження у справах про банкрутство, неплатоспроможність є вельми актуальними. Наведені у статті самобутні характеристики, що притаманні провадженню у справах про банкрутство, зумовлені його правовою природою. Легальне існування домінуючій їх більшості свідчить про нагальну потребу унормування процесуальних відносин банкрутства положеннями лише того законодавства, до сфери регулювання якого вони входять – законодавства про банкрутство.

Ключові слова: банкрутство, провадження у справах про банкрутство, процедури банкрутства, боржник, кредитори, збіг кредиторів.

 

References

Afanasʹyev R. H. Problemy pravovoho rehulyuvannya bankrut·stva za zakonodavstvom Ukrayiny: dys. … kand. yur. nauk: 12. 00. 04 / Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhenʹ NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2001. 184 s. [ukr.].

Vechirko I. O. Pravove rehulyuvannya protsesualʹnykh vidnosyn u spravakh pro bankrut·stvo v Ukrayini: dys. … kand. yur. nauk: 12.00.04 / Kyyivsʹkyy universytet prava NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2010. 238 s. [ukr.].

Vechirko I. Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya provadzhennya u spravakh pro bankrutstvo yak okremoyi formy hospodarsʹkoho sudochynstva // Zbirka naukovykh statey ta sudovoyi praktyky shchodo zastosuvannya Kodeksu Ukrayiny z protsedur bankrut·stva/ za zah. red S. V. Zhukova. Kyyiv. Alerta, 2021. S. 45–53. [ukr.].

Dzhunʹ V. V. Instytut nespromozhnosti: svitovyy dosvid rozvytku i osoblyvosti stanovlennya v Ukrayini: monohrafiya. Kyyiv: Yurydycheskaya praktyka, 2006. 384 s. [ukr.].

Dzhunʹ V. V. Teoretyko-prykladni problemy reformuvannya zakonodavstva Ukrayiny pro bankrut·stvo: dys. … d-ra yur. nauk: 12.00.04 / Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyyiv, 2009. 499 s. [ukr.].

Polyakov B. M. Zakonodavstvo Ukrayiny pro bankrut·stvo: teoriya ta praktyka yoho zastosuvannya: monohrafiya. Kyyiv, Yurydychna dumka, 2005. 240 s. [ukr.].

Polyakov B. M. Pravo nesostoyatelʹnosty (bankrot·stva) v Ukrayne: monohrafyya. Kyyiv: In Yure, 2003. 440 s.[rus.].

Radzyvilyuk V. V. Osoblyvosti provadzhennya u spravakh pro bankrut·stvo // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya Pravo. Uzhhorod, 2006. Vypusk 6. S. 161–165 [ukr.].

Radzyvilyuk V. V. Aktualʹni pytannya bankrut·stva (nespromozhnosti) u pravi Ukrayiny // Aktualʹni problemy hospodarsʹkoho prava: navch. posib / za red. V.S. Shcherbyny. Kyyiv: Yurinkom Inter. 2013. S. 472–494 [ukr.].

Titov M. I. Osoblyvosti roz·hlyadu sprav pro bankrut·stvo / Arbitrazhnyy protses: navch. posib. v 2 ch. / Prytyka D. M., Titov M. I., Shcherbyna V. S. ta in. Kharkiv: Konsum, 1999. S. 182–240. CH. 2. 1999. 416 s. [ukr.].

Titov M. I. Bankrut·stvo: materialʹno-pravovi ta protsesualʹni aspekty: monohrafiya. Kharkiv: Konsum, 1997. 192 s. [ukr.].

Malyshev K. I. Izbrannyye trudy po konkursnomu protsessu i inym institutam torgovogo prava. Moskva: Statut, 2007. 795 s. [rus.].

Shershenevich G. F. Kurs torgovogo prava: v 4 t. S.-Peterburg: IzdaníeBr. Bashmachnikovykh, 1912. T. 4: Konkursnoye pravo. 596 s. [rus.].

Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003r. № 435–ІV.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [ukr.].

Kodeks Ukrayiny z protsedur bankrut·stva vid 18.10.2018 r. № 2597-VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 [ukr.].

Radzyvilyuk V. V. Zapobihannya bankrut·stvu (nespromozhnosti): hospodarsʹko-pravovyy aspekt: monohrafiya. Nizhyn: Aspekt-Polihraf, 2013. 532 s. [ukr.].

Hospodarsʹkyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 6.11.1991 r.№ 1798- ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 [ukr.]

Radzyvilyuk V. V. Pravove rehulyuvannya bankrut·stva yurydychnykh osib v Ukrayini: navch. posib. Kyyiv: Lira-K, 2020. 168 s. 19 [ukr.].

Zhukov S. Osoblyvosti vidkryttya provadzhennya u spravakh pro bankrut·stvo shchodo yurydychnykh osib. Zbirka naukovykh statey ta sudovoyi praktyky shchodo zastosuvannya Kodeksu Ukrayiny z protsedur bankrut·stva / za zah. red. S. V. Zhukova. Kyyiv: Alerta, 2021. 316 s. [ukr.].

Radzyvilyuk V. V. Shchodo tsiley instytutu zapobihannya bankrut·stvu (nespromozhnosti). Pravo Ukrayiny. 2010. № 8. S. 88–94 [ukr.].

Radzyvilyuk V. V. Metod, pryntsypy ta funktsiyi prava bankrut·stva (nespromozhnosti)// Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. 2010. Vyp. 82. S. 23–25 [ukr.].

Polyakov B. M. Pravo nespromozhnosti (bankrut·stva) v Ukrayini: pidruchnyk. Kyyiv: In Yure. 2011. 560 s. [ukr.].